Evolution Latvia

SIA “EVOLUTION LATVIA” PERSONĀLA
ATLASES KAMPAŅAS NOTEIKUMI

1. Piekrītu manu personas informācijas un datu, ko brīvprātīgi esmu devis (-usi) SIA „Evolution Latvia”, apstrādei. Šo informāciju SIA „Evolution Latvia” drīkst tiešā vai netiešā veidā izmantot personāla atlases un vervēšanas mērķiem. Piekrītu, ka mani personas dati, kas var būt SIA „Evolution Latvia” un/vai ar to saistīto uzņēmumu rīcībā vai apstrādē, tagad un turpmāk elektroniski vai manuāli tek izmantoti jebkādam mērķim, kas saistīts ar personāla vervēšanas iespēju administrēšanu, vadību un darbu, kā arī iespējamo personāla vervēšanu vai saistībā ar SIA „Evolution Latvia” tiesisko pienākumu izpildi vai biznesa vajadzībām. Atzīstu, ka SIA „Evolution Latvia” veiks visus saprātīgi iespējamos pasākumus datu un informācijas aizsardzībai pret netīšu vai ļaunprātīgu zaudēšanu, bojāšanu vai pārveidošanu, un neuzskatīšu SIA „Evolution Latvia” atbildīgu par informācijas zudumu.